Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Business illustrations by Storyset

          การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขจะมีผลเมื่อมายโกรว์อิ้งได้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขนั้นบนเว็บไซต์  และไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่านมีการใช้งานเว็บไซต์หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงนั้นและท่านยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

          สิทธิ์การใช้งานเว็บไซต์

          ท่านจะสามารถใช้งานเว็บไซด์นี้ได้ภายหลังจากที่ท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้แล้ว  ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ จะต้องอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ของการซื้อสินค้าและบริการเท่านั้น  ถ้าหากท่านมีอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ พ่อแม่หรือผู้ปกครองของท่านจะต้องเป็นผู้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นี้แทนท่าน

          บัญชีสมาชิกของมายโกรว์อิ้ง

          ท่านจะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพื่อที่จะสามารถเข้าใช้บริการของมายโกรว์อิ้ง และเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม โดยท่านจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือทำการปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอท่านมีหน้าที่ในการเก็บรักษาบัญชีข้อมูล รหัสผ่านในการเข้าใช้งานให้ปลอดภัยอยู่เสมอ  ท่านต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีข้อมูล รหัสผ่านในการเข้าใช้งานของท่าน หากท่านจำรหัสผ่านในการเข้าใช้งานหรือบัญชีของท่านไม่ได้ มายโกรว์อิ้งจะไม่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในการสูญเสียหรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

          มายโกรว์อิ้งขอส่งข้อมูลส่วนตัวของท่าน ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ ให้กับบุคคลที่สาม สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดส่งสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นจากเราตามโอกาสต่างๆ ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสาร ข้อมูลสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นดังกล่าวได้ทุกเมื่อ เพียงกดลิงค์ยกเลิกข่าวสารจากท้ายจดหมายข่าวที่ท่านได้รับ  เมื่อท่านทำการยกเลิกบริการข่าวสารนั่นแล้ว ท่านจะไม่ได้รับข่าวสารจากมายโกรว์อิ้งอีก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขแล้ว  ท่านต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย

          กฎการบริการ

          ท่านจะไม่ดำเนินการใดๆ หรือมีส่วนรู้เห็นหรือเข้าร่วมดำเนินการดังต่อไปนี้

         (1) ทำซ้ำ เผยแพร่หรือเปิดเผยส่วนหนึ่งของบริการใดๆ ในสื่อใดๆ

         (2) การส่งสแปม จดหมายลูกโซ่หรืออีเมลที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ

          (3) พยายามที่จะแทรกแซงระบบหรือการรักษาความปลอดภัยหรือถอดรหัสสัญญาณใดๆ ไปยังหรือจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้บริการของมายโกรว์อิ้ง

          (4) การดำเนินการที่มีการกำหนดหรืออาจจะกำหนดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของมายโกรว์อิ้งแต่เพียงผู้เดียว

          (5) อัพโหลดข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไวรัส เวิร์ม หรือซอฟต์แวร์อื่นๆที่ทำลายระบบของมายโกรว์อิ้ง

          (6) การเก็บรวบรวมหรือเก็บเกี่ยวข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกท่านอื่นผ่านทางระบบมายโกรว์อิ้ง

          (7) ปลอมตัวเป็นบุคคลอื่นหรือการหลอกลวงอื่นๆ ที่ผูกพันกับบุคคลหรือนิติบุคคล การทำการหลอกลวงที่ปิดบังหรือพยายามที่จะปิดบังตัวตนของท่าน

          (8) ขัดขวางการดำเนินการของระบบ

          (9) การเข้าถึงเนื้อหาใดๆในบริการผ่านเทคโนโลยีหรือวิธีการอื่นที่นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตจากมายโกรว์อิ้ง

          การเข้าถึงเนื้อหา ภาพ และเสียงที่มีอยู่ในบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ หรือในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจาก Streaming (ที่กำหนดไว้ด้านล่าง) เป็นการต้องห้าม  (“Streaming” หมายถึงการส่งข้อมูลผ่านดิจิตอลในรูปแบบการทำงานของภาพและเสียงผ่านทางอินเทอร์เน็ตจากบริการของมายโกรว์อิ้งไปยังอุปกรณ์ของผู้ใช้ หรือหมายถึงการที่ท่านเล่นมัลติมีเดียผ่านเว็บไซด์มายโกรว์อิ้ง ) ซึ่งข้อมูลนั้นมีไว้สำหรับผู้ชมกำลังดูเวลาจริง มายโกรว์อิ้งไม่อนุญาตให้คัดลอกข้อมูล เก็บไว้อย่างถาวรหรือชั่วคราวหรือแจกจ่ายข้อมูลใดๆ

          มายโกรว์อิ้งขอสงวนสิทธิ์โดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนบริการ การหยุดให้บริการ หรือคุณลักษณะของการให้บริการ หรือการเพิ่มข้อจำกัดในการใช้บริการ มายโกรว์อิ้งอาจจะยกเลิกหรือระงับการเข้าใช้บริการของท่านชั่วคราวหรือถาวรโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ซึ่งรวมไปถึงกรณีท่านละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

          ท่านต้องรับผิดชอบสำหรับการโต้ตอบหรือการมีส่วนร่วมของท่านกับสมาชิกท่านอื่นของมายโกรว์อิ้ง มายโกรว์อิ้งขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อพิพาทระหว่างท่านและสมาชิกท่านอื่นๆ มายโกรว์อิ้งขอไม่ผูกพันหรือต้องรับผิดชอบสำหรับการโต้ตอบของท่านและสมาชิกท่านอื่นใด

          รายละเอียดของผู้ใช้

          สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ “สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึงสิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สิทธิในการทำงาน และอื่นๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ที่เรามีอยู่ในขณะนี้หรืออาจจะมีในอนาคต

          มายโกรว์อิ้งจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ข้อมูล ของผู้ใช้ใดๆ ที่ท่าน หรือผู้ใช้อื่นๆ หรือบุคคลที่สามได้แสดงไว้หรือส่งผ่านบริการ ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหา ข้อมูล ของผู้ใช้และผลของการแสดงข้อมูลหรือการเผยแพร่ของท่าน และท่านยอมรับว่ามายโกรว์อิ้งเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอการแสดงข้อมูลของท่านและเนื้อหาของผู้ใช้ของท่าน ท่านเข้าใจและยอมรับว่าท่านอาจจะนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้ที่อาจจะไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม หรืออาจจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ใดๆ ของท่าน และท่านยอมรับว่ามายโกรว์อิ้งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำนั้น มายโกรว์อิ้งไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่ท่านได้กระทำขึ้น

          บริการของมายโกรว์อิ้ง

          ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ท่านตกลงจะไม่ผูกขาด จำกัด การใช้งานหรือบริการของมายโกรว์อิ้งแต่เพียงผู้เดียว ความเป็นสมาชิกของท่านไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลอื่นได้  มายโกรว์อิ้งขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตในการให้บริการรวมไปถึงข้อมูลต่างๆ มายโกรว์อิ้งอาจจะยกเลิกการเป็นสามชิกของท่านได้ตลอดเวลาไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม

          กรรมสิทธิ์ของเรา

          ข้อมูลของท่านที่มีอยู่ หรือข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้ให้ไว้กับมายโกรว์อิ้ง รวมถึงซอฟแวร์, ภาพ, ข้อความ, กราฟิก, โลโก้ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการลิขสิทธิ์ภาพ, เสียง, วิดีโอ, เพลง, และข้อมูลของท่าน (“เนื้อหาของมายโกรว์อิ้ง”) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นทรัพย์สินเฉพาะของมายโกรว์อิ้ง เว้นแต่จะได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ ทั้งนี้ไม่มีข้อตกลงใดๆ ที่จะทำให้ท่านได้รับอนุญาตหรือได้รับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น และท่านตกลงที่จะไม่ขาย, ให้สิทธิ์, เช่า, แก้ไข, แจกจ่าย, คัดลอก, ทำซ้ำ, โยกย้าย หรือแสดงต่อสาธารณะ ดำเนินการตีพิมพ์ ดัดแปลง แก้ไข หรือทำซ้ำจากเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้บนเว็ปไซต์มายโกรว์อิ้ง การใช้ข้อมูลมายโกรว์อิ้งเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากมายโกรว์อิ้งเป็นสิ่งต้องห้าม

          นโยบายความเป็นส่วนตัว

          มายโกรว์อิ้งคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างแรก มายโกรว์อิ้งจึงจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อระบุถึงตัวบุคคลตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ แห่งราชอาณาจักรไทยเท่านั้น การเข้าชมเว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

          นโยบายความปลอดภัย

          มายโกรว์อิ้งให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม มายโกรว์อิ้งไม่สามารถรับประกันได้ว่าบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถที่จะล่วงล้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยของมายโกรว์อิ้ง หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม ท่านรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกบุคคลที่สามกระทำการดังกล่าวได้  ทั้งนี้มายโกรว์อิ้งจะทำให้ดีที่สุดในการรัษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          บุคคลที่สาม

          บริการของมายโกรว์อิ้งอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม  โฆษณา, บริการ, ข้อเสนอพิเศษหรือกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ หรือแม้แต่กิจกรรมที่ไม่ได้จัดหรือควบคุมโดยมายโกรว์อิ้ง โมายโกรว์อิ้งไม่รับรองหรือรับผิดชอบใดๆ กับการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หากท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของบุคคลที่สามผ่านบริการเช่น ทาง Facebook ฯลฯ มายโกรว์อิ้งจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่ได้เกิดขึ้นกับท่านจากการใช้บริการเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้การติดต่อหรือการมีส่วนร่วมในโปรโมชั่นของผู้โฆษณาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม รวมถึงการชำระเงินและการส่งมอบสินค้าและเงื่อนไขอื่นๆ (เช่นการรับประกัน) เป็นเพียงการติดต่อระหว่างท่านและผู้โฆษณาดังกล่าว ท่านยอมรับว่ามายโกรว์อิ้งจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับผู้โฆษณาดังกล่าว

การป้องกัน

          ท่านตกลงที่จะปกป้อง, ป้องกัน  และระงับความเสียหายของมายโกรว์อิ้งและบริษัทย่อย ตัวแทน ผู้ออกใบอนุญาต ผู้จัดการ และบริษัทในเครืออื่นๆ รวมทั้งพนักงานของผู้รับเหมา ตัวแทนเจ้าหน้าที่, ตำรวจ และคณะกรรมการจากความเสียหายใดๆ และการเรียกร้องความเสียหาย, ภาระขาดทุน หนี้สินที่มีภาระค่าใช้จ่าย หรือชำระหนี้และค่าใช้จ่าย(รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าทนาย) ที่เกิดขึ้นจาก

          (1) การใช้งานและการเข้าถึงบริการใดรวมทั้งข้อมูลหรือเนื้อหาที่ส่งผ่านหรือที่ได้รับจากท่าน

          (2) การทำละเมิดระยะเวลาของข้อตกลงนี้ของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเมิดใดๆของการเป็นตัวแทนและการรับประกันที่ท่านทำในข้อตกลงนี้ของท่าน

          (3) การละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ

          (4) การละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้หรือข้อบังคับอื่นๆ

          (5) การเรียกร้องหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการกระทำใดๆ ในฐานะผู้ใช้ หรือข้อมูลที่ส่งผ่านบัญชีของท่าน

          (6) สมัครสมาชิกเพื่อเข้าถึงและใช้บริการของไซต์ด้วยชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน หรือรหัสการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น